Regulamin 2016

XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Niezależnych PRO-CONTRA 2016


REGULAMIN

§1.
Organizatorem Festiwalu jest:
Stowarzyszenie Teatralne “nie ma”
ul. Łucznicza 12a/2
71-472 Szczecin
Teatr “nie ma”

§2.
Współorganizatorami Festiwalu są:
Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego
Teatr Współczesny w Szczecinie
Zamek Książąt Pomorskich
TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

§3.
Dyrektor Artystyczny Festiwalu:
Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz
tel. +48 697-401-335
e-mail: teatrniema@wp.pl
Dyrektor Organizacyjny Festiwalu:
Piotr Wesołowski
tel. +48 508-444-337
e-mail: wesolowski.pauza@gmail.com
Koordynator:
Krzysztof Stępień,
Tel. 794-646-876
E-Mail: kris_st@wp.pl

§4.
Termin Festiwalu: 2-4 września 2016 r.

§5.
Festiwal PRO-CONTRA jako wydarzenie teatralne ma charakter otwartych prezentacji oraz spotkań warsztatowych, a poza swoją formą konkursową, jego częścią są koncerty, wystawy oraz dyskusje.

§6.
Na Festiwalu prezentować można dowolne formy teatralne:
– widowisko teatralne,
– widowisko muzyczno-taneczne,
– scenki teatralne,
– teatr lalkowy,
– pantomima,
– happening itd.

§7.
Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 60 minut, montaż scenografii może zająć maksymalnie 30 min, a jej demontaż nie więcej niż 15 min. W szczególnych przypadkach Organizator może odstąpić od tych warunków.

§8.
Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie dla 5 członków zespołu na czas trwania
całego Festiwalu (noclegi: z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na
poniedziałek; wyżywienie: piątek, sobota, niedziela). Powyżej tej liczby za każdą
dodatkową osobę zespoły ponoszą koszty wyżywienia i noclegu w wysokości 65zł za
dobę).

§9.
Organizator nie zwraca kosztów podróży.

§10.
Chęć udziału w Festiwalu można zgłaszać pod adresem:
Teatr “nie ma”
ul. Malczewskiego 10-12
71-616 Szczecin
e-mail: festiwal.pro.contra@gmail.com
z dopiskiem „PRO-CONTRA 2016”

§11.
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną do 20 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie odbioru).
Wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać:
– nagranie proponowanego przedstawienia,
– min. 3 zdjęcia ze spektaklu oraz (w miarę możliwości) plakat, zamieszczone na płycie
CD/DVD lub w formie elektronicznej
– rider techniczny spektaklu.

§12.
Kwalifikacja zespołów będzie dokonana przez Radę Programową, powołaną
przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu. O wynikach kwalifikacji zespoły zostaną
poinformowane do 31 lipca 2016r.

§13.
Zaproszone zespoły będą prezentować swoje przedstawienia w czasie i miejscu
wyznaczonym przez Organizatora.

§14.
Festiwal ma formę konkursu. Przyznana zostanie Nagroda Publiczności.

§15.
Do udziału w konkursie upoważnione są zespoły zakwalifikowane przez Radę Programową Festiwalu. Przyznanie Nagrody Publiczności odbywa się na podstawie głosowania publiczności. Głosowanie będzie polegało na ocenie danego spektaklu przez każdego widza obecnego na występie w skali od 1 do 5. Głosy oddawane będą bezpośrednio po każdym spektaklu.

§16.
Przewidywana jest nagroda pieniężna dla laureata Nagrody Publiczności.

§17.
Organizator zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (D.U. z 1997r. Nr 133, poz. 833 z pózn. zm.) zapewnia odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych osób nagrodzonych.

§18.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.